Algemene voorwaarden


 • Door inschrijving voor een activiteit of het maken van een afspraak voor een behandeling gaat cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • Deelnemer aan een activiteit of behandeling is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden die van invloed kunnen zijn voor het deelnemen aan een activiteit of behandeling.
 • Cliënt dient medische klacht kenbaar te hebben gemaakt bij een huisarts of medisch specialist, daar behandelingen van Helder spiritueel inzicht nooit een vervanging zijn van de reguliere zorg. Diagnose van het ziektebeeld is voorbehouden aan artsen. 
 • Deelname aan activiteit of behandeling is geheel voor eigen risico.
 • Helder spiritueel InZicht is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cliënt, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit of behandeling.
 • Als je door welke omstandigheid ook niet op het afgesproken tijdstip bij de praktijk kunt zijn, verzoeken we je om dat zo spoedig mogelijk door te geven. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur voor de gemaakte afspraak. Daarna zullen wij de kosten van het consult in rekening brengen. 
 • Eventuele kosten die door Helder spiritueel InZicht gemaakt zijn in verband met niet nakomen van betalingsverplichting worden aan de desbetreffende persoon doorberekend.
 • Helder spiritueel InZicht behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen.
 • Helder spiritueel InZicht  is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die naar het oordeel van Helder spiritueel InZicht  een vertrouwelijk karakter draagt of waarvan de opdrachtgever aangeeft geheimhouding te wensen.

Huisregels

 • Onze locaties zijn rookvrij en alcohol- en drugsgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
 • Respect voor ieder mens, ongeacht zijn opvatting of fase in zijn (spirituele) processen zijn de belangrijkste kernwaarden. Helder spiritueel InZicht is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • Helder spiritueel InZicht heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een ‘thuis’ te geven. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid.

Boekings en annuleringsvoorwaarden

 • Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor een cursus of retraite gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het voor de betreffende cursus of retraite verschuldigde cursusgeld.
 • De betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus of retraite plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per ommegaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Helder spiritueel InZicht het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
 • Helder spiritueel InZicht heeft recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Helder spiritueel InZicht heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld, wat Helder spiritueel InZicht binnen drie werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
  • Indien de boeking door de deelnemer wordt gewijzigd of geannuleerd, zijn de volgende wijzigings- dan wel annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: geen kosten
  • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de   vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag (exclusief): 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertekdag of later de volledige reissom
  • bij wijziging van de boeking: € 25,00 administratiekosten
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Helder spiritueel InZicht op tijd en in goede orde is ontvangen.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor de aanvang aan Helder spiritueel InZicht zijn doorgegeven.
 • Helder spiritueel InZicht heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Helder spiritueel InZicht niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Deelnemen aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Helder spiritueel InZicht is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Helder spiritueel InZicht, is iedere aansprakelijkheid van Helder spiritueel InZicht voor schade ten gevolge van gebreke in of aan verkocht producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Helder spiritueel InZicht meldt. De bewijslast voor de gelede schade berust bij de deelnemer.
 • Eventuele aansprakelijkheid van Helder spiritueel InZicht is te alle tijden beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te alle tijden beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Helder spiritueel InZicht wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.
 • Ten aanzien van producten en diensten die Helder spiritueel InZicht van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op desbetreffende transactie toepasselijke contracts en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goed fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijn gebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.
 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Helder spiritueel InZicht.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie. De indiener van de klacht ontvangt binnen14 dagen een reactie.
 • Cadeaubonnen: alleen geldig voor weekenden en weken. Niet geldig in combinatie met vroegboekkorting of andere (kortings)acties. 1 cadeaubon geldig per persoon per boeking.

Afdrukken E-mailadres

Zonnebloemweg 74A
1338 TV - Almere Buiten

M: 06 20 44 44 34
T: 036 54 50 944
E-mail: info@robertjanderoo.nl

KvK 60058242

       

Nieuwsbrief

Meld je aan als vriend en
ontvang ons laatste nieuws